Polityka PrywatnościPolityka prywatności Centrum Medyczne DermoDent Aldona Czajkowska Rafał Czajkowski s.c.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne DermoDent Aldona Czajkowska Rafał Czajkowski s.c., ul. Tuberozy 3, 86-031 Osielsko.

Kontakt z administratorem:

-        osobiście ul. Tuberozy 3, 86-031 Osielsko

-        elektronicznie na adres iod@dermodent.pl

Inspektor ochrony danych (IOD)

Z uwagi na dokładanie szczególnej staranności do ochrony danych naszych pacjentów/potencjalnych pacjentów powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Hanna Kaczmarczyk. Kontakt z IOD pod  adresem e-mail: iod@dermodernt.pl

Do IOD należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem Państwa danych przez Centrum Medyczne DermoDent Aldona Czajkowska Rafał Czajkowski s.c., w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cel i zakres zbierania danych

Przetwarzamy Państwa dane w związku ze świadczeniem usług medycznych. Dane kontaktowe podane w procesie rejestracji będziemy wykorzystywać do kontaktu w sprawie wizyty. Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów następuje na podstawie następujących przesłanek:

-        przetwarzanie danych osobowych osoby będącej stroną umowy, lub mającej stać się stroną umowy;

-        obowiązek prawny ciążący na administratorze - podstawa prawna Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej art. 3, ust. 1 i Ustawa z dnia 6 listopada 2005 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta art. 23 do 29;

-        Przetwarzanie na podstawie zgody w procesie badań klinicznych;

-        Prawnie uzasadniony interes administratora w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Kategorie danych jakie zbieramy

-        imię i nazwisko;

-        dane kontaktowe;

-        informacje o stanie zdrowia;

-        PESEL;

-        data urodzenia.

Państwa dane nie podlegają profilowaniu – to znaczy, że dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych oraz nie zbieramy żadnych dodatkowych informacji na Państwa temat z innych źródeł.

Nie handlujemy ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom. Przede wszystkim Państwa dane nie są przesyłane poza granice EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) i nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Kto może być odbiorcą Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące usługi medyczne tj. laboratorium diagnostyczne, szpitale, podmioty świadczące usługi audytorskie i doradcze dla Administratora. W przypadku kontaktowania się z nami przy pomocy poczty elektronicznej odbiorcą będzie również firma świadcząca usługi hostingowe.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu do kartoteki medycznej.

W sytuacji kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody w związku z uczestnictwem w badaniach klinicznych będziemy je przetwarzać do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody może odbyć się w każdym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Administratora (ul. Tuberozy 3, 86 – 031 Osielsko), a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania mającego miejsce na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Prawa osób, których dane dotyczą

-        prawo do wycofania zgody w każdym momencie, jeżeli Państwo biorą udział w prowadzonych przez Nas badaniach klinicznych;

-        prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

-        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

-        prawo żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

-        prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Jak dbamy o przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności,  w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

-        zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

-        przetwarzane zgodnie z prawem.

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

-        analiza ryzyka dla praw i wolności osób;

-        notyfikacja naruszeń;

-        retencja danych;

-        rejestr czynności przetwarzania danych;

-        realizacja praw osób, których dane dotyczą;

-        ocena skutków dla ochrony danych.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Czy podanie danych jest obowiązkowe

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymogiem prawnym i  umownym, ich nie podanie spowoduje brak możliwości świadczenia usług medycznych przez DermoDent Centrum Medyczne s.c.

 

 

Powrót

Znajdź nas na mapieMożliwość płatności kartami VISA lub MASTERCARD

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

more info about cookies close cookies info